ความกว้างของถนน 4 เลนในอินเดียตาม IRC

ความกว้างถนน 4 เลนในอินเดีย ตาม IRC | ความกว้างของถนน 4 เลน | ไหล่กว้างติดถนนสี่เลน | ความกว้างของถนนสี่เลน

แผนกก่อสร้างถนนในอินเดียได้จัดตั้ง Indian Road Congress (IRC) Indian Roads Congress (IRC) คือ Apex Body of Highway Engineers ในประเทศที่ให้แนวทาง กฎ และข้อบังคับเกี่ยวกับการหดตัวของถนนหลายประเภท มีการปรับปรุงหลายครั้งด้วยแนวทางใหม่ ในอินเดีย เรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางเรขาคณิตและโครงสร้างได้รับการจัดการตาม IRC (Indian Road Congress)

ถนน 4 เลนในอินเดียมีหลายประเภทที่สร้างขึ้นโดยรัฐบาลกลางและของรัฐในเขตเมืองและชนบท เช่น ทางหลวงแผ่นดิน (NH) ทางหลวงของรัฐ (SH) และ MDR จะถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ราบสูงชันและเป็นเนินเขาทางหลวงที่มีช่องจราจรสองช่องจราจรในแต่ละทิศทาง เรียกว่า ถนนเลนเดียว 4 ช่อง ถนนเลนเดียว 4 เลน หรือถนน 4 เลน เป็นถนนที่อนุญาตให้มีรถสัญจรไปมาได้ 2 เลนในแต่ละทิศทาง 2 เลนสำหรับใช้สัญจรไปมา และอีก 2 เลนสำหรับสัญจรไปมา และมักมีแนวกั้นและขอบทางตรงกลาง ตรงกลางและความกว้างไหล่เพียงพอในด้านข้าง กว้างพอที่จะให้รถทุกประเภทผ่านกันได้ ถนน 4 เลนประกอบด้วยถนนหลักสามส่วน (สี่เลน) สำหรับการเดินทางและการจราจร แนวกั้นกลางและขอบทางตรงกลางและไหล่ทางเพื่อให้รถหยุดและที่พัก

ความกว้างของถนนสี่เลน ประกอบด้วย ความกว้างของถนน ความกว้างมัธยฐาน & ขอบถนน & ความกว้างระยะขอบ ความกว้างของระยะขอบประกอบด้วยความกว้างของไหล่ทางเท้าและไหล่ไม่ปู ถนนโดยทั่วไปประกอบด้วยช่องจราจรหลายช่องพร้อมกับไหล่ทางที่เกี่ยวข้อง ระยะขอบถนน คือ ส่วนของถนนที่อยู่นอกเส้นทางหลักแนวกั้นตรงกลางจะกั้นการจราจรที่ตรงข้ามกันสองทาง และช่วยหยุดรถที่วิ่งเข้าไปในช่องจราจรตรงข้าม มักสร้างขึ้นบนศูนย์กลางของถนนหลายช่องจราจรในเมืองซึ่งสามารถใช้หยุดคนเดินเท้าข้ามถนนในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยได้ ความกว้างเฉลี่ยประมาณ 4 เมตร

ขอบทางเป็นส่วนประกอบของถนนทางหลวง ขอบทางที่เรียกว่าขอบถนนคือส่วนแนวตั้งหรือลาดที่มีให้ตามขอบทางเท้าหรือไหล่เพื่อให้มีความแข็งแรงและป้องกันขอบของทางเท้า ความกว้างของขอบทางลาดเอียงประมาณ 0.5 เมตร ทั้งสองข้างไหล่ทางถูกจัดไว้ตามขอบถนนและมีไว้สำหรับที่พักของรถหยุด ทำหน้าที่เป็นช่องทางฉุกเฉินสำหรับยานพาหนะและให้การสนับสนุนด้านข้าง บ่าควรแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของรถบรรทุกที่บรรทุกจนเต็มได้แม้ในสภาพเปียก ควรกำหนดความกว้างของไหล่เพื่อให้มีพื้นที่ทำงาน ความกว้างของไหล่ในอุดมคติควร 4.6 ม. และขั้นต่ำประมาณ 2.5 ม. ความกว้างไหล่ยังขึ้นกับพื้นที่ว่างและระดับความสูงของพื้นผิว เช่น พื้นที่ราบ ภูเขา สูงชัน หรือเนิน ในพื้นที่ภูเขา การสร้างถนนค่อนข้างยาก ดังนั้นความกว้างของไหล่จะลดลงและความกว้างน้อยกว่าในพื้นที่ราบ

ความกว้างของทางเดินรถหรือความกว้างของทางเท้าที่รถจะวิ่งขึ้นอยู่กับความกว้างของช่องจราจรและจำนวนช่องเดินรถ ความกว้างของช่องจราจรขึ้นอยู่กับความกว้างของรถและระยะห่างด้านข้าง ระยะห่างด้านข้างช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานและความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะ

ตาม IRC ความกว้างสูงสุดที่อนุญาตของยานพาหนะคือ 2.44 ม. และระยะห่างด้านข้างที่ต้องการระหว่างสองเลนคือประมาณ 0.53 ม. ทั้งสองด้านและระยะห่างตรงกลางประมาณ 1.06 เมตร ต้องมีความกว้างช่องทางเดินรถอย่างน้อย 3.5 ม.ความกว้างของเลนที่ใช้สำหรับทางหลวงแห่งชาติในอินเดียคือ 3.5 เมตร ดังนั้นความกว้างรวมของทางหลวง 4 เลนทั้ง 4 ช่องทางจึงเท่ากับ 14 เมตร นอกจากนี้ ตามค่ามัธยฐานของ Indian Road Congress จะมีความกว้างประมาณ 4 เมตร โดยควรจัดให้มีความเขินอาย 0.5 เมตร และไหล่กว้าง 4 เมตร ในแต่ละด้านสำหรับถนน 4 เลน ดังนั้นความกว้างรวมของถนน 4 เลนจะเป็น 27 เมตร การคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น ความกว้างของถนน 4 เลน 3.5×4 = 14 ม. ความกว้างไหล่ทาง 2 ด้าน 4×2 = 8 ม. ความกว้างขอบถนน 2 ด้าน 0.5 × 2 = 1 ม. ความกว้างมัธยฐาน 1 ด้าน = 4 ม. ดังนั้นความกว้างรวมของถนน 4 เลนคือ 14 + 8 + 1 + 4 ม. = 27 เมตร

ความกว้างของถนน 4 เลนในอินเดียตาม IRC

  ความกว้างของถนน 4 เลนในอินเดียตาม IRC
ความกว้างของถนน 4 เลนในอินเดียตาม IRC

ในอินเดียตามกฎและแนวทางของ IRC ความกว้างของถนนหรือทางหลวง 4 หรือ 4 เลนมีความกว้างประมาณ 26 ถึง 27 เมตร ซึ่งรวมถึงทางเท้ายาว 14 ม. ไหล่ทางลาดยาง 2.5 ม. และไหล่ทางดิน 1.5 ม. ในแต่ละด้าน ความกว้างมัธยฐาน 4 ม. ที่ศูนย์กลางและขอบถนน 0.5 ม. ทั้งสองข้าง ดังนั้นในขณะที่ความกว้างที่มองเห็นได้คือ 27 เมตร และความกว้างจริงอาจสูงถึง 45 เมตร กว้างขึ้นบ้างตามริมตลิ่งซึ่งสร้างถนน

ข้อกำหนด IRC สำหรับถนน 4 เลนสำหรับทางหลวงแผ่นดิน (NH) และทางหลวงแผ่นดิน (SH)● ความกว้างของถนน – 14 ม. สำหรับ 4 เลน
● ความกว้างกั้นกลาง – 4 เมตร
● ขี้อาย – 0.5 ม. (ทั้งสองด้าน)
◆ ไหล่กว้าง – 4 เมตร (ทั้งสองข้าง)
● ความกว้างของถนนไม่เกิน 45 ม.
● ความกว้างของถนน 4 เลนสำหรับทางหลวงแผ่นดิน (NH) และทางหลวงแผ่นดิน (SH) – 27 ม.

ความกว้างของทางด่วนสำหรับถนน 4 เลนในอินเดีย ตามแนวทางของ Indian Road Congress (IRC) ได้ใช้ความกว้างของเลนสำหรับทางหลวงแห่งชาติ 3.5 ม. ดังนั้นความกว้างรวมของทางหลวงหรือถนน 4 (สี่) เลนจะกลายเป็น 14 เมตร ดังนั้นความกว้างของถนนสำหรับถนน 4 เลนจึงกว้างประมาณ 14 เมตร นอกเหนือจากความกว้างเฉลี่ย 4 เมตรจากจุดศูนย์กลางและขอบ 0.5 เมตรทั้งสองด้านแล้ว

ความกว้างไหล่ถนนสี่เลนตามแนวทางของ Indian Road Congress (IRC) สำหรับถนนเลน 4 หรือ 4 เลน ความกว้างไหล่จะอยู่ระหว่าง 3.5 ม. ถึง 4 ม. ทั้งสองด้านสำหรับ NH และ SH ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ เช่น ความสูงของผิวดิน ที่ราบ , พื้นที่ภูเขาสูงชันหรือเป็นเนินเขา พื้นที่ราบสำหรับทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงแผ่นดิน ไหล่กว้างควรเพียงพอสำหรับให้พื้นที่ทำงาน กว้าง 4 เมตรทั้งสองข้าง

ยังอ่าน:-

ความกว้างของถนน 4 เลนในอินเดียตาม IRC

ความกว้างของถนน 2 (สอง) เลนในอินเดียตาม IRC

ความกว้างของถนน 3 เลนในอินเดียตาม IRC

ความกว้างของทางหลวงแผ่นดินในอินเดียตาม IRC

ระดับความสูงสูงสุดและต่ำสุดบนถนนตาม IRC

ความกว้างของเส้นกลางถนนสี่เลน

ตามแนวทางของ Indian Road Congress (IRC) สำหรับ 4 หรือ 4 Lane Road ความกว้างของค่ามัธยฐานคือ 4 ม. ที่จุดศูนย์กลางสำหรับ NH และ SH ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ มันเป็นสิ่งกีดขวางทางกายภาพที่แยกการจราจรสองฝั่งตรงข้ามและช่วยหยุดยานพาหนะที่เข้าสู่ช่องจราจรตรงข้าม

ความกว้างของขอบถนนสำหรับถนนสี่เลน

ตามแนวทางของ Indian Road Congress (IRC) สำหรับถนนเลน 4 หรือ 4 เลน ความกว้างของขอบถนนหรือขอบถนนจะกว้าง 0.5 ม. ทั้งสองด้านสำหรับ NH และ SH ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ เป็นส่วนลาดเอียงตามขอบทางเท้าหรือไหล่เพื่อให้มีความแข็งแรงและป้องกันขอบของทางเท้า

กระทู้ที่สำคัญกว่า:-

  1. อัตราส่วนปูนซีเมนต์สำหรับการฉาบปูน | ฉาบ & เป็นประเภท
  2. ความต้านแรงดึงของเหล็ก | ผลผลิตและความต้านทานแรงดึงสูงสุด
  3. ความแตกต่างระหว่างปูนซีเมนต์ OPC และ PPC
  4. ไม้ขนาดใดสำหรับช่วง 20', 16', 18', 10', 12' และ 22 ฟุต
  5. ความหนาของแผ่นหลังคาสำหรับบ้าน 1, 2, 3 หรือหลายชั้น